หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : 64 SLICE CT SCAN (SIEMENS)
โดย : iizee
อ่าน : 764
ศุกร์ ที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ.2558
พิมพ์ 

Today the technology is development of high speed to generate images by
64  Slice CT Scan  and the number of people with chronic conditions such as diabetes,
renal disease,  stroke, high blood pressure and coronary artery disease has been increasing
due to our changed  way of  life and stress.  The new  technology help to reduce radiation
improving quality of life.    
    ปัจจุบันมีเทคโนโลยีพัฒนาการด้านความเร็วสูงโดยใช้ 64   SLICE   CT   SCAN   (SIEMENS)
ในการตรวจวินิจฉัยโรค และจำนวนของผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน, โรคไตวายเรื้อรัง,
โรคหลอดเลือดสมอง, โรคความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งใช้เวลาในการตรวจวินิจฉัยรวดเร็ว
และลดปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับน้อยลง